Inzerce

Kniha Žena po 40 - zdravý životní styl po 40

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů a o souvisejících právech podle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“) 

I. Komu je tato informace určena?

Tato informace je určena:

uživatelům portálu, tedy těm, kteří se na portálu zaregistrovali (dále jen „uživatelé“) a kteří prostřednictvím registračního formuláře a případně následné přihlášky k odběru některého z newsletterů sdělili provozovateli portálu své osobní údaje v rozsahu nezbytném k tomu, aby jim mohla být portálem poskytována požadovaná služba (např. informace o průběhu těhotenství, o rodičovském příspěvku, možnost účasti v soutěžích či v diskusních fórech atd.) a týká se právě těchto údajů (zásady, jak nakládat s údaji, které uživatelé zveřejňují v rámci svých příspěvků v diskusních fórech a při hodnocení lékařů a porodnic, jsou uvedeny v Podmínkách užívání portálu uvedených v zápatí portálu);

• lékařům, specializovaným v oblasti dentální hygieny, dermatolovene­rologie, epidemiolog, estetická stomatologie, korektivní dermatologie, oční, plastická chirurgie, stomatolog, vakcinolog, jejichž osobní údaje jsou v rozsahu, v jakém jsou uvedeny ve veřejných rejstřících, případně jimi doplněném, strukturovaně prezentovány v sekci „Katalog lékařů“ (dále jen „lékaři“) a týká se těchto údajů (zásady, jak nakládat s údaji při reakcích na příspěvky, které uživatelé zveřejňují v diskusních fórech a při hodnocení lékařů a porodnic, jsou uvedeny v Podmínkách užívání portálu uvedených v zápatí portálu).

II. Kdo je správcem vašich osobních údajů a jak jej kontaktovat?

Správcem vašich osobních údajů (uživatelů i lékařů) je vydavatelství a provozovatel portálu www.zdraveomlazeni.cz společnost Babyonline, s.r.o., IČO: 28296770, se sídlem Lacinova 1860/6, 621 00 Brno – Řečkovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 59365 (dále jen „správce“ nebo „provozovatel“).

Ve věci osobních údajů lze správce kontaktovat a veškerá práva uvedená v bodu V. a bodu IX. níže uplatnit písemně na adrese sídla správce či zasláním e-mailové zprávy na adresu info@babyonline.cz. Tato adresa slouží zároveň k hlášení změn v osobních údajích, k nimž u vás dojde, jste-li lékařem nebo nepodařilo-li se vám změnu provést ve svém profilu, ačkoli jste řádně registrovaným uživatelem. 

Provozovatel žádá uživatele, aby své osobní údaje, u kterých došlo ke změně nebo jsou-li dle nich vzhledem k očekávané službě již nadbytečné (např. dítě dosáhlo takového věku, že si již nepřeje dostávat upozornění na nezbytná očkování), vždy včas aktualizovali či odstranili přímo ve svém profilu, a případně se odhlásili z odběru příslušných newsletterů.

III. Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme a zpracováváme, z jakého zdroje?

O uživatelích zpracováváme ty osobní údaje, které uvedou sami v registračním formuláři na www.zdraveomlazeni.cz, či po registraci přímo ve svém profilu, případně v přihlášce k odběru některého z newsletterů, a to, kromě povinných údajů, v jimi nastaveném rozsahu. Jde o údaje identifikační, adresné, údaje o stavu a základní údaje o dětech. Povinné údaje (jméno, příjmení, e-mail, pohlaví, PSČ bydliště, informace, zda je rodičem) umožňují základní identifikaci a rozlišení uživatelů včetně možnosti je kontaktovat v souvislosti s poskytovanou službou (např. se zveřejněným obsahem příspěvků).

O lékařích jakožto podnikajících fyzických osobách zpracováváme údaje shromážděné z veřejných rejstříků vedených příslušnými úřady České republiky (např. z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb vedeného Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR) či  Českou lékařskou komorou jakožto samosprávnou stavovskou organizací, která ze zákona zveřejňuje seznam svých členů, či z webových stránek samotných lékařů apod. (dále jen „veřejné rejstříky“). Jde o základní identifikační, adresné a kontaktní údaje vč. webové stránky a titulu (dále jen „základní profil“). Dotčený lékař může ke svému základnímu profilu doplnit podrobnější informace o své ordinaci (dále jen „podrobný profil“), a to na základě žádosti zaslané na info@babyonline.cz či prostřednictvím své registrace jakožto uživatele. U lékařů, kteří jsou přihlášeni k odběru některého z newsletterů či objednali od provozovatele edukační brožury, dále zpracováváme e-mailovou adresu a případně adresu doručovací. Někteří též vyslovili dříve souhlas se zasíláním obchodních sdělení (zásady, jak hodnotit profily lékařů a jak na ně reagovat, jsou uvedeny v Podmínkách užívání portálu uvedených v zápatí portálu; svou reakci vkládá do komentářů ke svému profilu buď dotčený lékař sám, je-li registrován zároveň jako uživatel, nebo ji za něj vkládá provozovatel na základě žádosti zaslané na info@babyonline.cz).

IV. Za jakým účelem a na základě jakého právního titulu vaše osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje uživatelů zpracováváme za účelem poskytování komplexních služeb uživatelům, a to v oblasti omlazení a anti-aging medicíny (dále jen „dotčená oblast“). Jde zejména o poskytování odborně garantovaných informací v dotčené oblasti přímo na portálu či e-mailem, přihlásí-li se uživatel k jejich odběru, vč. informací o souvisejících životních situacích, strukturovaných informací o dostupné lékařské péči, o probíhajících akcích, novinkách na trhu atd., dále poskytování brožur o dotčené oblasti, organizace a umožnění účasti v soutěžích o výrobky související s dotčenou oblastí, poskytování prostoru pro příspěvky uživatelů v diskusních fórech a blozích, v diskusích u článků, u profilů center a lékařů vč. možnosti zpětné reakce lékařů a v neposlední řadě v umožnění on-line konzultací se spolupracujícími lékaři specializovanými v dotčené oblasti (dále jen „on-line konzultace“) apod.

Uživatelé sdělují své osobní údaje provozovateli za účelem využívání služeb nabízených provozovatelem, a to včetně přijímání newsletterů, a jejich zpracování je nezbytným předpokladem pro poskytnutí takových služeb. Právním titulem jejich zpracování je plnění smlouvy, jejíž stranou je uživatel podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. 

Osobní údaje uživatelů zpracováváme dále za účelem ochrany právních nároků provozovatele v případných sporech zejména ohledně poskytovaných služeb či obsahu vkládaného uživateli. Právním titulem je oprávněný zájem provozovatele podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Osobní údaje lékařů, které se týkají jejich odborné a ekonomické aktivity, zpracováváme za účelem poskytování služby uživatelům ve formě strukturovaného přehledu poskytovatelů zdravotní péče v dotčené oblasti vč. hodnocení jednotlivých lékařů a jejich reakcí na ně. Právním titulem jejich zpracování je oprávněný zájem provozovatele, případně veřejnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. 

Naším oprávněným zájmem na dalším zveřejnění osobních údajů lékařů je zajištění především odborné a také podnikatelské stránky naší činnosti, protože usnadnění vyhledání nejvhodnějšího lékaře je nezbytnou kvalitativní součástí námi poskytované služby.  Zároveň věříme, že tím přispíváme i ke zvýšení transparentnosti v lékařském prostředí a kvality lékařské péče, v čemž lze spatřovat i zájem veřejný. Osobní údaje lékařů se týkají jejich odborné a ekonomické aktivity, nikoli rodinné či osobní sféry, a jejich zpracování dle nás nepředstavuje takový zásah do základních práv, který by odůvodňoval závěr, že jejich zájmy převáží nad oprávněnými zájmy naší společnosti, resp. veřejnosti. 

Osobní údaje lékařů uvedené v podrobných profilech, spolupracujících lékařů poskytujících on-line konzultace a lékařů, kteří si u nás objednávají edukační brožury, zpracováváme za účelem poskytování marketingových služeb lékařům a odborných služeb uživatelům, případně dodání objednaných brožur. Právním titulem jejich zpracování je plnění smlouvy, jejíž stranou je lékař podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Osobní údaje lékařů, které jsou nezbytné k zasílání newsletterů, zpracováváme buď na základě souhlasu, nebo za marketingovými účely. Právním titulem je zde souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení či oprávněný zájem správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Některé vaše osobní údaje, zpracovávané zejména v souvislosti s poskytováním služeb a vymáháním souvisejících právních nároků a v souvislosti a s ochranou právních nároků správce zpracováváme za účelem plnění zákonných, zejména archivačních, povinností. Právním titulem je splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.

Pokud bychom měli v úmyslu nebo by bylo nezbytné vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, poskytneme vám neprodleně předem informaci o tomto jiném účelu a další související informace.

V. Je poskytnutí údajů povinné? Jak se odhlásit z odběru newsletterů a ukončit zveřejnění svého základního profilu lékaře?

Bez osobních údajů, které zpracováváme za účelem poskytování služeb, nelze plnit příslušnou smlouvu, jsou tedy po dobu trvání smlouvy údaji povinnými. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný a lze jej kdykoli odvolat na info@babyonline.cz či se odhlásit z odběru newsletterů kliknutím na příslušný odkaz v nich uvedený v souladu se z. č. 480/2004 Sb. o některých službách informačních společností. Stejná možnost odhlášení se z odběru newsletterů platí i v případě, že by byly zasílány za účelem marketingovým na základě oprávněného zájmu správce (u lékařů objednatelů brožur) a také pro uživatele, kteří tím jednoduše omezí rozsah požadované služby. 

Proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněných zájmů správce, a to zejména proti zveřejnění základního profilu lékaře a umožnění hodnocení jeho praxe uživateli, zpracování za účelem ochrany právních nároků správce či zasílání obchodních sdělení za účelem přímého marketingu, máte právo podat námitku. Na základě námitky správce údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. U námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu od zpracování upustí bez dalšího, u námitky proti zveřejnění základního profilu se má za to, že zájmy dotčeného lékaře převáží nad zájmy správce ve chvíli, kdy námitku podá, a správce od zpracování následně též upustí.

VI. Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracovávané:

• za účelem poskytování služeb (uživatelům portálu, lékařům s podrobným profilem, spolupracujícím v online poradně, objednávajícím edukační brožury apod.) budeme zpracovávat nejpozději do 1 roku od skončení poskytování dané služby (např. po zrušení profilu uživatele či podrobného profilu lékaře na portálu) a do uspokojení nároků a  souvisejících řízení k službě se vztahujících a dále po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností správce;

• za účelem vedení strukturovaného seznamu lékařů v dotčené oblasti budeme zpracovávat nejpozději do 1 roku od skončení zápisu jakožto aktivního lékaře v dané oblasti ve veřejných rejstřících, resp. nejpozději do 3 měsíců od vyhovění námitce podané dle čl. V. výše;

• na základě souhlasu nejpozději do 3 měsíců od jeho odvolání;

• za účelem ochrany právních nároků budeme zpracovávat nejdéle do 1 roku od uplynutí všech promlčecích lhůt vztahujících se k poskytované službě či provedenému úkonu.

VII. Komu může správce vaše údaje zpřístupnit?

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit zejména:

• námi zvoleným zpracovatelům, kteří se podílejí na poskytování služeb či nám poskytují související služby a vaše osobní údaje zpracovávají na základě našich pokynů, např. poskytovatelům IT a programátorských služeb a dalším zpracovatelům pro účely poskytování konkrétní se správcem sjednané služby, např. poskytovatelům zásilkových služeb, právním zástupcům a dalším poradcům správce;

• u osobních údajů v základních a podrobných profilech lékařů veřejnosti;

• při plnění zákonných povinností zejména orgánům státní správy.

Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

VIII. Jakým způsobem budeme vaše osobní údaje zpracovávat?

Osobní údaje budeme zpracovávat manuálně i automatizovaně s využitím moderních technologií. Při zpracovávání osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

IX. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva:

právo na přístup: Máte právo získat potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud ano, pak právo na přístup k nim, právo na související informace o nich a o jejich zpracování a o všech vašich souvisejících právech. Máte právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů, první bezplatně a každou další případně za přiměřenou úhradu administrativních nákladů;

právo na opravu: Máte právo požádat správce o opravu či doplnění vašich osobních údajů, považujete-li je za nepřesné či neúplné;

právo na omezení zpracování: Po dobu řešení sporů týkajících se vašich údajů (např. ohledně přesnosti, na základě námitky či žádosti o omezení či o jejich poskytnutí na ochranu vašich právních nároků) máte právo na omezení jejich zpracování jen na jejich uložení. Dále je lze zpracovávat jen s vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, ochrany práv jiných osob či veřejného zájmu;

právo na výmaz: Máte právo požadovat, aby správce vymazal vaše osobní údaje v případech stanovených Nařízením, např. pominul-li účel jejich zpracování, jsou-li již nepotřebné pro stanovené účely, odvoláte-li souhlas a neexistuje žádný další důvod pro jejich zpracování, vznesete-li úspěšně námitku, zpracování je protiprávní nebo to správci ukládá právní předpis.

• právo vznést námitku dle bodu V. výše;

právo na přenositelnost údajů: Jsou-li osobní údaje zpracovávány automatizovaně, budete mít právo obdržet od správce výpis údajů, které od vás získal na základě souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, ve strukturovaném strojově čitelném formátu a, je-li to technicky proveditelné, právo na jejich předání jinému správci.

Dále máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace