Inzerce

Kniha Žena po 40 - zdravý životní styl po 40

Jaký odborník může omlazení provádět? Neváhejte lékaře požádat o atestační diplom!

Když jsme sepisovali knihu Žena po 40, překvapilo mě, že se dermatologové, tedy kožní lékaři, péčí o zdravou pleť běžně nezabývají. Pátrala jsem tedy a zjistila, že péče o pleť a hlavně její omlazení jsou v kompetenci lékařského oboru korektivní dermatologie.

Jaký odborník může omlazení provádět?

Druhé překvapení jsem zaznamenala, když si ženy stěžovaly na výsledky zákroků, které podstoupily v nejrůznějších salónech – tedy nezdravotnických zařízeních, často prováděné nelékaři nebo lékaři nejrůznějších specializací.

Následně mě tedy logicky napadl dotaz:

Kdo tedy může beztrestně a fundovaně provádět omlazující zákroky?

Obrátila jsem se na 2 instituce, které o tomto rozhodují a následně kontrolují, a to Ministerstvo zdravotnictví ČR a odbor zdravotnictví jednoho z krajů, konkrétně JmK.

Zákroky korektivní dermatologie může provádět dermatolog, korektivní dermatolog nebo plastický chirurg. Jedině tyto 3 lékařské specializace.

Obě dámy ze zmíněných institucí mně shodně potvrdily, že zákroky korektivní dermatologie, které nás v tuto chvíli zajímají, spadající do atestace v oborech plastická chirurgie, dermatologie nebo korektivní dermatologie a mohou je samostatně vykonávat pouze lékaři těchto atestací.

Zjistěte si tedy, zda na zákrok jdete do zdravotnického zařízení, zjistěte si vzdělání – atestace a tedy specializaci svého lékaře.

Dále je důležité, protože se jedná o zdravotnické zákroky, abyste je absolvovali v registrovaném zdravotnickém zařízení.

Jak si můžete zjistit, že jdete do zdravotnického zařízení?

Stejně jako já na Odboru zdravotnictví příslušného kraje, kde se zařízení nachází.

Nově pak v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb v seznamu zdravotnických zařízení.

Jak si můžete zjistit, že je váš dermatolog skutečně dermatologem?

Můžete se podívat do naší databáze, případně přímo do databáze České lékařské komory, ze které jsme údaje čerpali. Případně si můžete u lékaře vyžádat atestační diplom. Ale jistější a více taktní je vyhledání lékaře v ověřených databázích před návštěvou.

Níže přikládám celou komunikaci s příslušnými úřady.

Přeji úspěšné a bezbolestné omlazování.:-)

Jana Martincová

Bojíte se svého lékaře požádat o předložení diplomu? Strach je zbytečný. Já jej překonala a lékařku o předložení diplomu požádala. Nevěříte? Podívejte se:

P.S.: Takto vypadá diplom specialisty v oboru korektivní dermatologie, obdrží jej po atestaci, nebo-li kvalifikační zkoušce pro vykonávání daného oboru. Jak vidíte, moje paní doktorka neměla problém mně jej předložit. Nejen, že se neurazila, ale dokonce bylo vidět, že ji potěšilo, že se člověk zajímá o vzdělání lékaře, který jej ošetřuje.

Jaký odborník může zákrok provádět - diplom

Odpověď odboru zdravotnictví KrÚ JmK

Za Odbor zdravotnictví KrÚ JmK, VOD správních činností odpovídala paní JUDr. Hana Perutková

Dotaz:

Vážená paní doktorko, navazuji na naši dřívější komunikaci. Chystáme se do dalšího oboru vzdělávání – týká se zdravého životního stylu po 40, metody omlazení nevyjímaje. Již za rok a půl, kdy se v této problematice orientuji, jsem překvapená některými eventualitami, myslím, že některé hraničí až s možným poškozením pacientů, resp. již jsem zaznamenala. Nechci však dát na svoje dojmy ač možná správné :-) typu, že operaci žlučníku provádí chirurg, nervový systém vyšetřuje neurolog, a ráda bych uváděla oficiální stanoviska. Je možné mně, prosím, oficiálně zodpovědět následující dotaz? Velice děkuji, přeji krásný den, Jana Martincová

Jak v současné době probíhá ze strany krajských úřadů povolení – souhlas lékařského oboru pro jednotlivá zdravotnická zařízení? Je to podle atestačního diplomu, nebo může jakýkoliv lékař získat povolení otevřít si zdravotnické zařízení, vykonávat v něm jakýkoliv lékařský obor a s ním spojené zákroky?

Pokud výkony provádí lékař jiné specializace, kdo jej může postihnout za provádění výkonů, které nespadají do jeho atestačního oboru a jak?

Odpověď:

Vážená paní doktorko, Vaše „dojmy“ musím skutečně označit za správné.

Poskytování jakékoliv zdravotní služby je možné výhradně na základě oprávnění vydaného příslušným krajským úřadem pro určitý obor. Výkony v daném oboru pak může provádět pouze osoba k tomuto dle zákona způsobilá. Pokud se týká lékařů, tito musí mít doklad o tzv. specializaci, vydaný MZ ČR.

Specializaci lze u některých oborů nahradit např. atestacemi či jednou atestací s praxí podle pravidel uvedených v přísl. ustanoveních zákona č. 95/ 2004 Sb.  Podmínky pro udělení oprávnění naleznete v §§ 16 až 18 z.č. 372/2011 Sb. Jeho text, stejně jako další informace najdete na: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=39392&TypeID=12

Pokud se týká postihu neoprávněného poskytování zdravotních služeb a dalších deliktů, je tento skutečně v kompetenci především krajských úřadů a řídí se ust. §§ 114 a násl. z.č. 372/2011 Sb. Vzhledem k tomu, že takové jednání před účinností tohoto zákona prakticky nebylo postihováno, nemáme dosud mnoho zkušeností, na našem úřadu však již některá řízení proběhla. Obávám se ale, že četnost takových protiprávních jednání v současné době daleko přesahuje naše kapacitní možnosti. Nicméně se snažíme vždy, pokud se o takovém případu dovíme, jednat.

Děkuji za Váš zájem, s pozdravem, H. Perutková

Dotaz:

Čili např. zákroky korektivní dermatologie, které nás v tuto chvíli zajímají, spadající do atestace v oborech plastická chirurgie, dermatologie nebo korektivní dermatologie, by měli samostatně vykonávat pouze lékaři těchto atestací, je to tak?

Odpověď:

Je to přesně tak.

Odpověď Ministerstva zdravotnictví ČR

Za Ministerstvo zdravotnictví České republiky odpovídala Mgr. Poláková, vedoucí oddělení lékařských povolání a uznávání kvalifikací, odboru vědy a lékařských povolání Ministerstva zdravotnictví

Dotaz:

Dobrý den, kdo v současné době může vykonávat výkony korektivní dermatologie (aplikace botulotoxinu, výplně kyselinou hyaluronovou, aplikace mezonití, laserové ošetření), když je tato problematika v současnosti náplní pouze atestací v oborech plastická chirurgie, korektivní dermatologie, dermatologie, ve kterých je přímo v rámci vzdělávání ukončeném atestační zkouškou.

Může je vykonávat např. stomatolog, ORL, oční, neurolog nebo gynekolog?

Kdo tyto lékaře postihuje za provádění výkonů, které nespadají do jejich atestačního oboru?

Velice děkuji, přeji krásný den, Jana Martincová

Odpověď:

K dotazu paní MUDr. Martincové ve věci výkonů v oblasti korektivní dermatologie uvádím následující.

Stávající právní úprava bohužel nedefinuje činnosti lékařů dle jednotlivých specializací. Doposud totiž nebyl prováděcí právní předpis k zákonu č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“), který by tyto činnosti blíže vymezil a jehož existenci citovaný zákon předpokládá. Důvodem je skutečnost, že se nepodařilo v rámci odborné veřejnosti nalézt definitivní shodu na znění takového právního předpisu. Dalšími důvody jsou pak také předpokládaná obsáhlost a nutnost takový právní předpis neustále novelizovat v návaznosti na rychlé pokroky v lékařské vědě, čímž by se postupně stával méně a méně přehledným pro své adresáty. Ministerstvo zdravotnictví v současné době připravuje návrh novely zákona č. 95/2004 Sb., v rámci které předpokládáme změny v úpravě této oblasti.  

V současné době tedy jediný popis činností lékařů dle jednotlivých specializačních oborů obsahují vzdělávací programy, které Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje ve svém Věstníku. Závaznost těchto činností tedy nevyplývá z právního předpisu, avšak jde o jediný popis činností, který je v současné době k dispozici. Vzhledem ke skutečnosti, že, jak uvádíte ve Vašem dotazu, poptávané činnosti jsou součástí vzdělávacích programů pouze v rámci oborů plastická chirurgie (výkony v oblasti kosmetických vad – poklesy kůže v obličeji,atd.), dermatovenerologie (laseroterapie) a certifikovaného kurzu korektivní dermatologie (aplikace botulotoxinu A, technika aplikace látek používaných v estetické dermatologii, estetické chirurgii, např. při augmentacích kůže a podkoží a při odstraňování vrásek). V případě korektivní dermatologie se však jedná o tzv. nástavbovou specializaci, kdy je nezbytnou podmínkou pro zařazení do vzdělávání v certifikovaném kurzu získání specializované způsobilosti v oboru dermatovenerologie.

Vzdělávací programy ostatních Vámi uváděných oborů tyto výkony neobsahují, proto v návaznosti na uvedené by tyto činnosti neměly být lékaři s Vámi uváděnými specializacemi vykonávány. V případě zubních lékařů je poté okruh činností, které mohou provádět po získání odborné způsobilosti stanoven přímo zákonem č. 95/2004 Sb., a to jako: „preventivní, diagnostická, léčebná, posudková, protetická a dispenzární péče a vzdělávací, výzkumná, vývojová a revizní činnost v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně.“ Nicméně, jak již bylo výše uvedeno, z právních předpisů tento „zákaz“ explicitně nevyplývá, vychází pouze z dikce vzdělávacích programů, které povahu právních předpisů nemají.

Kontrolu poskytovatelů zdravotních služeb v souvislosti s poskytováním těchto služeb provádí na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, místně příslušné krajské úřady. Na Ministerstvu zdravotnictví pak tuto problematiku řeší odbor zdravotního dohledu.
S pozdravem B. Poláková

Dobrý den, dlouhodobě se mi loupou rty, ipřesto že si je stale mažu balzamem na rty a vecer sem si nevědomky strhla velky kus na horním rtu přímo veprostřed , okolo toho odlouonuti si to nateklo je to hodne vystouple. Je to uz tak 2 týdny a nechce to zmizet ,ikdyz si to mazu medem ,balzamy... a stale se mi rty olupují ... Zmizne mi to natekle kolem oloupbuteho rtu ? Uz sem stoho docela zoufalá ???? a nějaká rada ,aby se mi rty neolupovaly ? Děkuji za odpověď

Dobrý den,před třemi dny na procházce mě strhl pes na vodítku a po pádu na zem jsem si ztrhla celý nehet na malíčku pravé ruky. Hodně to krvácelo,vyčistila jsem si to a ošetřila , zasypala framykoinem, koupu v heřmánku, mažu černou mastí a přelepuji. Přestalo to bolet, jen pokud se malíčku dotknu, lůžko je nateklé, částečně červené, okolo celého lůžka mě to mokvá, lůžko je na omak mírně pohyblivé. Žiji v zahraničí, u lékaře jsem proto nebyla. Můžete mě prosím poradit jak mám dále postupovat, děkuji. Eva

Dobrý den, dcera již při narození měla plný nosík takových jakoby uhříků. Do roka se většina vyloupala a zbyly velmi málo viditelné tečky- dírky. Jeden pupínek má však dodnes a je docela velký. Má 19 měsíců a dětská doktorka mi s tím neumí poradit. Dá se to nějak řešit? Předem děkuji za odpověď.

Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky

Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky

Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky

Související články

U omlazení pleti do 25 let se samozřejmě nejedná o samotné omlazení, ale metody, kterými je možno zlepšit kvalitu pleti.

Jedná se o velmi individuální skupiny žen. Některé ženy vypadají do 35 let naprosto nádherně a opravdu vystačí s terapií, kterou je lehký hydratační krém a pravidelné čištění kůže, ale u některých žen se již kolem 30 let začínají projevovat první známky stárnutí.

Ve věkové skupině 35 až 40 let se začínají objevovat první drobné vrásky.

Nejčastěji přichází ke korektivnímu dermatologovi poprvé právě žena po čtyřicátém roce věku, žena, která dosud žádný korektivní zákrok neabsolvovala. Do té doby si připadala mladá a krásná a nebylo tedy potřeba žádného korektivního zásahu.

Nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace